Skontaktuj się z nami Rejestracja on-line

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest NZOZ Dentysta s.c. z siedzibą w Poznaniu (61-611) przy ulicy Naramowickiej 203K, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: mwdentysta@o2.pl.

Administrator przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora, w szczególności w zakresie wymogów określonych w ustawie  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. realizacji umów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 3. niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
 4. realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 5. w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana / Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
  • Udzielania odpowiedzi na zapytania, w ramach prowadzonej korespondencji;
  • Prowadzenia rekrutacji;

W związku z realizacją praw i obowiązków Administratora, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

 • organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających z terminów przedawnienia roszczeń, a w celach rachunkowo - podatkowych nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Pacjentowi albo osobie przez niego upoważnionej.

W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia: 

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

Podstawa prawna:

 • art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE