Skontaktuj się z nami Rejestracja on-line

Polityka prywatności

Administrator danych

NZOZ Dentysta s.c. Małgorzata Dubas-Klorek Wojciech Klorek z siedzibą w Poznaniu ( 61-680 ) przy ulicy Naramowickiej 203K.

Dane osobowe

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. W trakcie korzystania ze strony internetowej pobierane mogą być następujące dane: adres IP odwiedzającego, lokalizacja geograficzna, wersja oraz typ przeglądarki internetowej, a także informacje o czasie i sposobie przeglądania strony dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO). 

3. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej, w tym w szczególności hostingodawcom oraz podmiotom administrującym stroną internetową.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4 należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@protezka.pl .

6. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki cookies

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są pobierane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej przez czas określony w parametrach pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W plikach cookies przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej, a zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę.

2. Wykorzystywanie plików cookies jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej, a Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. 

3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępności plików cookies dla swojego omputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.